Les 3 - maatvoering

Dimensioneren van tekeningen?

Als je je tekening af hebt is ze eigenlijk nog zo goed als waardeloos, zonder maten ben je er niets mee. Daarom gaan we hier overlopen welke mogelijkheden er zijn binnen autocad.

Mogelijkheden van bematen

dimension toolbar

dimlinear Linear dimension Een horizontale of vertikale maat
dimaligned Aligned dimension Een maat evenwijdig t.o.v de lijn
dimordinate Ordinate dimension Vanaf een o-lijn gemeten
dimradius Radius dimension De straal van een boog of cirkel
dimdiameter Diameter dimension De diameter van een boog of cirkel
dimangular Angular dimension De hoek tussen 2 lijnen
qdim Quick dimension Snel bematen
dimbaseline Baseline dimension Maten boven of onder elkaar plaatsen
dimcontinue Continue dimension Maten acher elkaar plaatsen
Quick Leader Pijl met eigen tekst
Tolerance Geometrische toleranties toevoegen
Center Mark Het hartpunt of de hartlijnen van cirkels en bogen aanmaken
Dimension Edit Bematingen bewerken
Dimension Text Edit Verplaats en roteer bematingstekst
Dimension update De huidige bematingsstijl toepassen op bestaande bematingen
Dimension Style Maak of bewerk bematingsstijlen

Lineair dimension
dimlinear Na het starten van het commando dient u het vertrekpunt aan te geven, vervolgens het tweede punt. Nu kan u door met de muis te bewegen de plaats van de bematingslijn kiezen. Als u links klikt wordt de maat geplaatst.

Aligned dimension
dimaligned Deze maatvoering werkt hetzelfde als 'Linear Dimension' maar plaatst de maatlijn evenwijdig met het object dat bemaat wordt.

Ordinate dimension
dimordinate Voor het plaatsen van een ordinate dimension worden de afstanden bepaald aan de hand van het huidige User Coördinate System, ofwel UCS. Het UCS is het assenstelsel van AutoCAD. (Deze kan worden verplaatst mbv het commando UCS) Vervolgens kan het te bematen punt worden bepaald en de positie van de dimensietekst.
Voorbeeldgebruik van dimordinate

Radius dimension
dimradiusNa het oproepen van het commando dient u de cirkel of cirkelboog aan te duiden en vervolgens de positie van de tekst. Je krijgt dan tekst onder de vorm van 'R25'.

Diameter dimension
dimdiameterDe werking is identiek als deze van 'Radius dimension'. Hier krijg je tekst onder de vom van 'ø25'

Angular dimension
dimangularSelecteer de twee lijnen waar een hoek tussen moet worden geplaatst en plaats de dimensietekst.

Quick dimension
qdimMet deze tool is het mogelijk om heel snel basismaten neer te zetten in de tekening. Een reeks objecten kan in één keer worden geselecteerd en de maten worden desgewenst uitgelijnd. Als in de selectie maten zijn opgenomen, zullen deze maten worden verwijderd. Als na het starten van het commando de selectieset is gemaakt, dan zit onder de rechtermuistoets het schermmenu zoals hier rechts is weer gegeven. De selectieset zal dan worden bemaat volgens de methode die is aangegeven. Datumpoint geeft de gebruiker de mogelijkheid om een 0-punt te selecteren waarop een ordinate bemating is gebaseerd.
Baseline dimension
dimbaselineMet deze opdracht maakt u een serie bij elkaar horende bematingen die vanaf dezelfde basislijn zijn gemeten. Er wordt een bepaalde waarde vanaf de basislijn gebruikt om elke nieuwe maatlijn automatisch parallel te verplaatsen zodat deze niet over de vorige maatlijn heen wordt geplaatst

Continue dimension
dimcontinueMet de opdracht DIMCONTINUE tekent u een reeks bij elkaar horende bematingen, bijvoorbeeld een aantal kortere bematingen die samen de hele maat beslaan. Deze vervolgbemating wordt ook wel kettingbemating genoemd.

Aangepast zoeken